Disclaimer

 

De inhoud van deze site is door Citium Uitzendbureau B.V. met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Citium Uitzendbureau kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. 

 

Copyright


De website www.citiumuitzendbureau.com, en de inhoud daarvan, inclusief de afbeeldingen, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Citium Uitzendbureau B.V.

 

Merken

 

Alle merken op deze site zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Citium Uitzendbureau. Dit geldt ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm. Zonder schriftelijke toestemming van Citium Uitzendbureau is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 

 

Aansprakelijkheid

 

De inhoud van deze site is door Citium Uitzendbureau met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Citium Uitzendbureau kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn. De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Citium Uitzendbureau gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Citium Uitzendbureau aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De gegevens over Citium Uitzendbureau op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie over Citium Uitzendbureau te verstrekken. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Citium Uitzendbureau niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Citium Uitzendbureau aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site. 

 

Frames

 

Het framen van deze website is niet toegestaan. 

 

Wijzigingen Disclaimer 

 

Citium Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.